Giải pháp ERP

Phần Mềm Quản Trị Doanh Nghiệp Thương Mại

FEOS • Hình ảnh và Văn bản

Phần mềm quản trị doanh nghiệp thương mại trong bộ giải pháp phần mềm ERP của FEOS là gì?

Phần mềm quản trị doanh nghiệp thương mại trong bộ giải pháp phần mềm ERP của FEOS là sản phẩm phần mềm quản trị doanh nghiệp bao gồm phức hợp nhiều module hoạt động hoàn toàn đồng bộ với nhau trong cùng một cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ chuyên biệt cho việc quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại đặc thù như các công ty xuất nhập khẩu, các hệ thống đại lý phân phối, các chuỗi cửa hàng bán lẻ, hoặc các cửa hàng chuyên doanh, … 

Phân hệ phần mềm quản lý doanh nghiệp thương mại trong bộ giải pháp phần mềm ERP của FEOS gồm những chức năng gì?

Quản lý hành chính doanh nghiệp

Phần mềm quản lý doanh nghiệp thương mại của FEOS cho phép xác lập cơ cấu tổ chức doanh nghiệp bao gồm hệ thống các phòng ban, nhân viên phụ tránh cũng như danh sách các nhân viên thuộc từng phòng ban và cấp quản lý của từng người. Việc cấp phép năm, xin nghỉ phép và điểm danh cũng được thực hiện thông qua hệ thống và được cập nhật ngay lập tức. Dữ liệu nhân viên được lưu trữ tập trung và có thể chia sẻ (theo yêu cầu của doanh nghiệp) để giúp việc vận hành được hiệu quả.

Quản lý dữ liệu khách hàng và dữ liệu nhà cung cấp

Dữ liệu khách hàng và nhà cung cấp có thể được phân nhiều nhóm khác nhau phù hợp với nhu cầu quản lý và quyền truy cập của người sử dụng. Thông qua phần mềm quản lý doanh nghiệp thương mại, nhân viên của doanh nghiệp có trách nhiệm cập nhật liên tục thông tin liên hệ của khách hàng và nhà cung cấp. Theo đó, dữ liệu thông tin được thống nhất và quản lý tập trung.

Quản bán hàng

Giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp thương mại cho phép lưu trữ, phân tích, tổng hợp đầy đủ thông tin tất cả báo giá, đơn hàng đã và đang thực hiện. Hệ thống cũng cho phép doanh nghiệp xác lập công thức tính điểm thưởng cho nhân viên dựa trên kết quả bán hàng đạt được và xác lập hoa hồng bán hàng cho bên thứ ba. Báo cáo làm việc của nhân viên kinh doanh cũng được cập nhật, theo dõi và đánh giá liên tục thông qua phần mềm quản trị doanh nghiệp thương mại của FEOS.

Quản lý mua hàng

Lịch sử báo giá của nhà cung cấp được lưu trữ đối chiếu trên phần mềm quản lý doanh nghiệp thương mại. Việc mua hàng được phê duyệt qua nhiều cấp theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Ngoài ra, đơn hàng mua có thể được quản lý theo từng thỏa thuận, định mức đã cam kết với đối tác. Quy trình quản lý thu mua hoản chỉnh, thống nhất giúp liên kết tất cả các bên như nhà cung cấp, phòng mua hàng, bộ phận kho và bộ phận kế toán tham gia hiệu quả vào hệ thống để xử lý các nghiệp vụ thu mua như quản lý đơn hàng mua, giao nhận đơn hàng mua.

Quản lý kho bãi và giao nhận hàng hóa

Người phụ trách kho có thể dễ dàng kiểm soát được tất cả các hoạt động đang diễn ra cũng như kế hoạch giao nhận tại kho trong thời gian tới ngay trên một màn hình kiểm soát. Phân hệ phần mềm quản trị doanh nghiệp của FEOS cũng cho phép ấn định hạn mức tồn kho để làm căn cứ nhắc nhở lịch nhập hàng và số lượng cần nhập để duy trì hạn mức tồn kho cần thiết.

Quản lý nghiệp vụ kế toán thanh toán và thu hồi công nợ

Việc quản lý thanh toán và thu hồi công nợ được dễ dàng thông qua bảng tổng hợp tổng quan được thiết kế than thiện và dễ sử dụng. Phần mềm quản trị doanh nghiệp thương mại của FEOS cũng hỗ trợ tự động đối soát hoặc đối soát theo mô hình do doanh nghiệp xác định.

Quản lý báo cáo tài chính kế toán và báo cáo quản trị

Nhà quản trị có thể cập nhật tức thời kết quả hoạt động kinh doanh của công ty thông qua phần mềm quản trị doanh nghiệp. Phần mềm cũng sẽ đưa ra tất cả các báo cáo chi tiết, xúc tích đáp ứng với từng yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

Phân hệ phần mềm quản trị doanh nghiệp thương mại do FEOS cung cấp mang lại những lợi ích nào?

Đáp ứng đầy đủ quy trình vận hành đối với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại

Với vai trò là một hệ thống ERP toàn diện, phần mềm quản trị doanh nghiệp thương mại đáp ứng đầy đủ các quy trình vận hành và yêu cầu quản tri đối với một doanh nghiệp thương mại. Một hệ thống ERP toàn diện và duy nhất giúp doanh nghiệp trích xuất được cáo báo cáo với tốc độ nhanh hơn, chính xác hơn. Doanh nghiệp có khả năng kiểm soát tốt hơn các hạn mức về tồn kho, công nợ, chi phí, doanh thu, lợi nhuận và có khả năng tối ưu hóa các nguồn lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phân quyền và bảo mật

Tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp, việc tiếp cận các thông tin trong phân hệ phần mềm quản trị doanh nghiệp thương mại do FEOS cung cấp sẽ được phần quyền nhiều lớp. Việc phân quyền đầy đủ sẽ giúp tăng khả năng bảo mật thông tin của doanh nghiệp đối với từng nội dung được phép truy cập..

Linh động và sẵn sàng cho việc nâng cấp, kết hợp, mở rộng trong tương lai

Phần mềm quản trị doanh nghiệp thương mại của FEOS là một phân hệ trong tổng thể giải pháp ERP. Do vậy khả năng mở rộng trong tương lai hoàn toàn không bị giới hạn. Nền tảng module hóa giúp hệ thống đáp ứng được mọi nhu cầu cải tiến, điều chỉnh và mở rộng của doanh nghiệp trong tương lai.

Phân hệ phần mềm quản lý doanh nghiệp thương mại do FEOS cung cấp phù hợp với những loại hình doanh nghiệp nào?

Phân hệ phần mềm quản trị doanh nghiệp do FEOS cung cấp phù hợp với:

Tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại bao gồm từ những doanh nghiệp chưa sử dụng hệ thống phần mềm quản trị cho đến các doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm nhưng các phần mềm đang sử dụng hiện không còn đáp ứng được nhu cầu vận hành của doanh nghiệp.